Type alias VNodeChild

VNodeChild: string | VNode | VNodeChild[]