Type alias VNodeData

VNodeData: Record<string, any>